From the recording Lullabies for Trying Times

Lyrics

Crònan An Maighdinn-Mhara
(The Mermaid's Croon)CHORUS : Ho! mo nigh’n dubhHe! mo nigh’n dubhMo nighean dubh‘S tu mo chuachag. 
 
Caidil a luaidh
Fo chobhair nan stuadh
Air bodha na suain
'S do bhruadar 's a' cheòban
 
Caidil a ghraidh
O caidil mu thràth
Is t'athair air bhàigh
Is fadal mo phòig air
 
Eala rid' thaobh
Is roin os do chionn
Lacha Mhoire 's a' chaol
'S cha'n fhaobar bhrònag
 
 
TRANSLATION:
Sleep beneathThe foam o’ the wavesOn reefs of sleepDreaming in dew mist. 
Thy seabedThe seals o’er headFrom reivers dreadSecurely guarding While I croon,White swan of the moon,Wild duck of the sound,By thee are resting.